InHRM

Human Resource Management

Tính năng

Nền tảng quản lý nhân sự

Employees

Quản lý nhân viên

Departments

Quản lý bộ phận

Awards

Quản lý khen thưởng

Expenses

Quản lý thu chi

Holidays

Quản lý ngày lễ

Recruitment

Quản lý tuyển dụng

Attendance

Quản lý chấm công

Leaves

Quản lý nghỉ phép

Payroll

Quản lý tính lương

Notice Board

Bảng thông báo

Core & More

Core & nhiều hơn